Samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun

Senaste nytt (190610)

Senaste samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun hölls 180605.

1.  Allmän skötsel

1.A Gräsytor. Klippfrekvens.

Skötsel av kommunens grönområden i Sövde har nu förändrats något. Ängen ner mot fiskehamnen är rubricerad som ”G3” och kommer klippas endast 3 ggr per säsong. Övriga ytor, rubriceras som ”G1” och klipps ca var 10:e dag. Det diskuterades huruvida Sövde byalag själv kan klippa grönytor, för detta krävs skötselavtal, och de ska inte vara personliga utan vara utställda på Sövde byalag. Sövde byalag kommer kontakta AB angående skötselavtal.

När vi tittade över kommunens gräsytor på kartan under mötet framkom att en yta bakom fastigheterna på Lille Mats väg var markerad röd, som betyder arrendator. CW ska ta reda på vem arrendatorn är och återkomma med besked.

På frågan om mer lökplanteringar i Sövde by svarade ED att det kommer att bli, för Sövde står på tur i kommunen, men beror på tillgång och resurser. Sövde byalag vill gärna ha fler lökplanteringar.

1.B Skogsbruk, mm.

Ingen avverkning kommer att ske på kommunens område under det kommande året. Kommunen har säkrat träd i skogen i östra delen av byn, och konstaterat att skogen nu är i bra skick. Ny skogsvårdsplan kommer tas fram under 2019.

1.C Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden.

Kommunen städar stranden och udden tre ggr i veckan. Bryggorna har daglig tillsyn under säsong. Byalaget anser att något mer drastiskt behövs göras för stranden då fåglarna skitar ner både bryggor och strand. Mötet kom fram till att ärendet kan räknas som en olägenhet och därför bör byalaget lämna in klagomål till miljö och hälsa.

Det kom på tal att Sövde Byalag och Friluftsfrämjandet gemensamt har en städdag på våren varje år, även för det krävs skötselavtal. Byalaget kontaktar SL i detta.

2.  Kiosken

Byalaget är väldigt positivt till nya kioskfolket och har överlämnat en gåva inför öppningen. SL berättade att utöver den nya avgiften gäller samma regler som tidigare. D.v.s. minimiöppettid mellan 11 och 17, samt att hålla ordning och städa stranden dagligen.

Byalaget beviljades sätta upp skylten ”Spårcentral”, som har suttit på kioskens baksida, på en skylthållare intill Naturcentrumskyltarna bakom kiosken mot parkeringen.

3.  LONA-projektet, Sövdes norra strand.

LONA-projektet, Restaurering av Sövdesjöns norra strand, drevs av Sövde byalag, Sjöbo kommun och Sövde Kyrkliga Samfällighet, mellan 2005 och 2009, se bilagor. Skötseln har fortsatt efter avslutat projekt, dock har en liten del av den norra stranden inte följts upp.

På byalagets årsmöte i år lämnades en motion in om att åtgärda den delen av norra stranden som inte skötts efter röjningen när projektet var aktivt. Miljögruppen har startat en dialog med Sövde Kyrkliga Samfällighet om åtgärder. En entreprenör har kontaktats för att få en prisbild av röjningen. Eva Osterman Nielsen har gett klartecken från kommunens sida. Fortsättning följer.

4. Salsbjer Sövde IP

Kommunen har lagt idrottsplatsen i ”malpåse” och har ännu inte kommit fram till en lösning på hur området ska användas. Sövde Byalag har stort intresse i idrottsplatsen och vill gärna hjälpa till med att hitta lösningar. Sövde Byalag kommer att författa en skrivelse till Tekniska nämnden för att framföra önskningar och synpunkter.

JA välkomnar ideér och önskningar till sin idébank gällande idrottsplatsen. Det är en attraktiv plats för entreprenörer av olika slag, och det är flera som visat intresse.

Gräsplanerna rubriceras som ”G1” och kommer klippas ca var 10:e dag.

5. Skåneleden

Eltråd vid Sövde hamn för att mota vildsvinens väg in i byn.
Sövde Byalag kommer bekosta en eltråd bortanför Sövde hamn i riktning mot Saxeröd. Strömmen till tråden kommer hämtas i boden med halmtak (Kerstin Borgström står för elen), tråden kommer vara strömförande endast nattetid. Skyltar kommer tala om vad som gäller med eltråden. En stätta/färist kommer byggas så att vandrare lätt kan passera. NÖ skickar över ritningen till SL för granskning. SL kontaktar Skåneledsansvarig i ärendet.

Projekt göra stigen till grillplatsen tillgänglig.
Miljögruppen i Sövde byalag har påbörjat ett projekt gällande tillgängliggöra stig till den sedan tidigare tillgängliga grillplatsen vid Klingavälsåns mynning. Markägaren är kontaktad genom Stiftelsen Skånska Landskap. Projektet kan påbörjas tidigast nästa år.

6. Reduktionsfisket i Sövdesjön

Projektet är så här långt mycket lyckat. 65 ton vitfisk är upplockat (har gått som biomassa) hittills, men det finns pengar kvar i projektet så ytterligare vitfisk kommer plockas upp till hösten när temperaturen är rätt. Siktdjupet mäts kontinuerligt, både vid bastubåtsbryggan och ute på det djupa. Den senaste mätningen visade ett siktdjup på 2 m drygt. Miljögruppen i Sövde Byalag kommer att följa upp projektet.

7. Övrigt

SL nämnde att kommunen byggt en ny bro vid Ålanäbbet, entrén till Snogeholms Strövområde från öster, på Skåneleden.

NÖ tog upp frågan om plats för utryckningsfordon till Sövde badplats. Om det är en riktigt bra baddag med mycket folk är parkeringsplatserna fullbelagda och det kan vara mycket svårt för utryckningsfordon att ta sig fram. NÖ föreslog att skärma av ”glipan i vassen/alträden” vid idrottsplatsens parkering för att säkra framkomst vid olycka.

AB tog upp att en medborgare föreslagit avskärmad parkering för bilar med båtsläp nere vid bastubåtsbryggan. Mötet föreslog istället att rekommendera båtisättare att använda Sövde hamn.


Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun och Sövde Byalag har en överenskommelse om att varje år i maj/juni månad träffas för ett samråd. Samrådet skall behandla de aktiviteter som Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar i Sövde by och byns närhet samt uppföljning av föregående års aktiviteter. Mötet skall även ge byalaget en möjlighet att föra fram nya idéer och förslag inför budgetarbetet.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.