Samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun

Senaste nytt (180702)

Senaste samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun hölls 180605.

1.  Allmän skötsel

1.A Gräsytor. Klippfrekvens t.ex. ytor N och S om infart till Absalons väg.

Det är inga förändringar av skötsel av kommunens områden i Sövde.

1.B Skogsbruk, mm.

Ingen avverkning kommer att ske på kommunens område under det kommande året. Ny skogsvårdsplan kommer tas fram under hösten 2018.

1.C Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden

Kommunen städar stranden och udden tre ggr i veckan. Bryggorna har daglig tillsyn.

2.  Hastighetsmätning i Sövde

Kommunen berättar att det hädanefter är Trafikverket som ska tillfrågas när det gäller hastighetsdisplay. För att sätta upp en sådan krävs tillstånd.

3.  Belysning: Elsas väg vid lekplatsen.

Tveksamt om det går att få till ytterligare belysning. Just nu ”släcks” gatubelysning av besparingsskäl ner i 30 andra byar i kommunen. Kommunen tar med sig frågan till politiken.

4. Busskuren vid kyrkan

Frågan omdirigeras till David Stattin som har hand om skolfrågor.

5. Kiosken i Sövde

Miljögruppen framförde att Sövde är mycket glada för kiosken och dess arrendator. Verksamheten sköts på bra sätt och arrendatorn tar egna positiva initiativ. Dock är det så att kiosken bara kan arrenderas på ett år i taget.

6. Sövde IP

Kommunen informerade om att då Sövde IF meddelat att klubben flyttat till Veberöd, tog politikerna beslutet att lägga idrottsplatsen i ”vila”. Det innebär att det under 2018 inte kommer vara några aktiviteter där. Förhoppningen är att hitta en lösning till 2019. Undantaget är verksamheterna Mountainbike och utegymmet.

7. Glanshägg

Kommunen svarade att då glanshägg inte räknas som invasiv art kommer kommunen inte att lägga resurser på att försöka bekämpa plantorna. Se direktiv från Länsstyrelsen Skåne

8. Skåneleden

  • Breddning av bron över Klingavälsån färdigställs under året.
  • Bron över Saxeån, åmynningen vid Snogeholmssjön, osäkert hur finansiera en ombyggnad av, eller nybyggnation av bron, därför kan kommunen i dagsläget inte kommentera vidare framtiden för bron.

9. Skylten till eken i hamnen

Miljögruppen informerade om att skylten håller på att färdigställas i detta nu. Det är ett samarbete mellan miljögruppen och Sjöbo kommun.

10. Vandringsleder i Sövde

Miljögruppen informerade om att 2 st vandringsleder kommer färdigställas under sommaren. Sövde byalag och Friluftsfrämjandet anlägger de två lederna. En skylt med karta kommer sättas upp på kioskens norra sida.

11.  Reduktionsfisket i Sövdesjön

Miljögruppen redogjorde i korthet för projektet:
Sövdesjön är en näringsrik sjö där balansen i ekosystemet över tid har ändrats så att djurplankton och rovfisk (bl a gös och gädda) har minskat medan växtplankton och vitfisk (bl a brax och mört) har ökat med återkommande algblomningsproblematik till följd. För att återställa balansen görs ett reduktionsfiske där stor del av vitfisken fiskas upp, ambitionen är att ta upp 60 ton. Lyckat provfiske gjordes hösten 2017 och reduktionsfisket planeras till vårvintern 2019. Detta ingår i ett projekt som omfattar Kävlingeåns avrinningsområde och drivs av Klara vatten.

12. Övriga frågor

A. Lökplanteringarna

Sövdingarna uppskattar de fina lökplanteringar som gjorts. Förhoppningen är att det kan bli lökplanteringar på fler ytor.

B. Container till den årliga städningen av strand och amfiteater

Containern kommer fortsättningsvis beställas av byalaget genom kommunen.

C. Klippningen av syrénhäcken vid återvinningen

Miljögruppen föreslog att häcken skulle hållas lite högre efter klippning, men kommunen informerade om att den låga klippningen beror på att plantorna inte ska angripas av skadedjur eller liknande.

D. Aktiviteter, Sjöbo kommun

Kommunen informerade om de aktiviteter som Sjöbo kommun genomför under året och som är på gång:

  • Cykelled mellan Sövde och Sjöbo är på gång under 2024.
  • Ny detaljplan för området gamla Trelleborg AB, nya bostäder ska byggas
  • Ny detaljplan för Sjöbo väst, all mark är numera upptagen
  • Kommunen har i samarbete med Lövestad byalag tagit fram förslag på nytt parkstråk i Lövestad centrum. Planerna ska ställas ut under sommaren.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun och Sövde Byalag har en överenskommelse om att varje år i maj/juni månad träffas för ett samråd. Samrådet skall behandla de aktiviteter som Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar i Sövde by och byns närhet samt uppföljning av föregående års aktiviteter. Mötet skall även ge byalaget en möjlighet att föra fram nya idéer och förslag inför budgetarbetet.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.