Samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun

Senaste nytt (170731

Senaste samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun hölls 160616.

Agenda:

 1. Allmän skötsel.
 2. Gräsytor. Klippfrekvens t.ex. ytor N och S om infart till Absalons väg.
 3. Skogsbruk mm.
 4. Kommunens planteringar i Sövde.
 5. Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden
 6. GC-led, korsning i Blentarp. Åtgärder, t.ex. hastighetssänkning.
 7. Hastighetsmätning i Sövde, framåt i tiden.
 8. Bord och bänkar vid lekplatsen.
 9. Gång och cykelstig mellan Åmans Backe och Greve Alfreds väg.
 10. Skåneleden: Breddning av bro över Klingavälsån
 11. Skyltar, redovisning.
 12. Belysning vid bastubåten.
 13. Glanshägg Ek vid Fiskehamnen
 14. Övriga frågor.

 

1.  Allmän skötsel

1.A Gräsytor. Klippfrekvens t.ex. ytor N och S om infart till Absalons väg.

Det är inga förändringar av skötsel av kommunens områden i Sövde. Gräsyta N och S om infart till Absalons väg är markerad som Naturmark och har ingen speciell skötsel.

1.B Skogsbruk, mm.

Ingen avverkning kommer att ske på kommunens område under det kommande året. Fokus ligger i år på Blentarp.

1.C Kommunens planteringar i Sövde

Byalaget tackar kommunen för planteringarna av lökväxter som gjorts i Sövde. Ytterligare planteringar kommer att göras efterhand som det finns tillgängliga lökar. Dessutom finns det i budgetförslaget att Sövde skall få mer lökplantering. Vatten- och avloppsenheten har planterat fur längs GC-leden. En överenskommelse fanns med Sövde Skogsby att de skulle ansvara för vattningen. VA-enheten kommer att ta bort de döda plantorna men ingen återplantering kommer att ske.

1.D Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden

Avskjutning av gäss ser kommunen inte som möjlig. Kommunen städar strand, udden och bryggor tre ggr i veckan. Kiosk har också uppdrag att städa men kanske inte efter gässen. Kommunen menar på att problemet är störst innan badsäsongen börjar.

2.  GC-led , korsning i Blentarp. Åtgärder, t.ex. hastighetssänkning

Sjöbo kommun har nyligen haft möte med Trafikverket och har endast fått igenom två projekt under en 10-årsperiod. Sjöbo kommun lyfte behovet av att säkerställa GC-passagen i samband med framtagande av handlingar till gång- och cykelvägen. Exempelvis föreslogs refug, men det ansågs inte vara genomförbart av Trafikverket. Istället blev det bilspärrar samt gatubelysning. Sjöbo kommun har sett ett behov av att säkerställa andra passager också, men Trafikverket är restriktiva med åtgärder och verkar prioritera mer trafikerade vägar där det ger mer ”nytta” för pengarna. Det är Länsstyrelsen som beslutar om lägre hastigheter längs med Trafikverkets vägar men de går i princip alltid på Trafikverkets rekommendationer. Kommunen menar att det inte är lämpligt att bara skylta om till lägre hastighet utan någon annan fysisk åtgärd. Man menar att det ger en falsk trygghet med endast en skylt eller vägmarkering.

3.  Hastighetsmätning i Sövde, framåt i tiden

AB presenterade statistik från mätningarna i januari 2017. Hastigheten är högre än tidigare vilket kan förklaras av att mätaren satt längre åt väster, vid fotbollplanen, denna gång. Kommunen lovar att hastighetsmätare skall sättas upp vid badplatsen i Sövde under sommaren, juni och två månader framåt.

4. Bord och bänkar vid lekplatsen

Bord och bänkar på lekplatsen vid Oskarsgården har blivit slipade och lackade förra sommaren. Sjöbo kommun menar att det inte går att få bort att ytorna på utrustningen ser tråkig ut. Man har samma problem på många platser i kommunen och skall man göra något får det bli en helhetslösning. Betonglösningar är inte så intressanta bl.a. för att de är obekväma och att när de väl börjar vittra sönder går de inte att laga.

5. Gång och cykelstig mellan Åmans Backe och Greve Alfreds väg.

Kommunen informerade om att man kommer att asfaltera stigen under året. Anledningen till att detta inte redan är gjort är en tvist angående upphandlingen av asfaltering i Sjöbo kommun. Arbetet med fibernedläggning i Sövde har gjort hål i asfalten på en del ställen, bl.a. på Fiskarevägen. Sjöbo kommun vill få information om var det finns hål för att kunna informera ledningsägaren.

6. Skåneleden: Breddning av bro över Klingavälsån

Miljögruppen informerade om att breddning av bron över Klingavälsån kommer att ske till hösten. Byalaget ansvarar för arbetet och står för kostnaderna.

7. Skyltar, redovisning.

Skyltar som redovisades:

 1. 5 knops skylt är tillåten eftersom det är Länsstyrelsen som utfärdat denna.
 2. Kommunen och Byalaget är överens om att skylten Camping förbjuden skall bli kvar.
 3. Motorfordon förbjuden har tagits bort.
 4. Parkeringsskylt på Sövdeborgsvägen vid badplatsen skall vara kvar.

8. Belysning vid bastubåten

Sjöbo kommun har lämnat bidrag till belysningen. Denna skall kopplas in där Sövde Info kiosken var placerad tidigare. Kommunen står för el och tar fram ett avtalsförslag. Byalaget tar fram en ritning över kabeldragningen. El-Erik har fått en order om inkoppling och installation av två armaturer.

9. Glanshägg.

Byalaget har haft ett möte med O.D. Krooks Donation och Sövde Skogsby angående glanshäggen. O.D. Krooks Donation har idag ingen lösning på hur glanshäggen skall bekämpas. Kommunen har heller inga planer på åtgärder. Byalaget arbetar vidare med frågan.

10. Ek vid Fiskehamnen.

Kommunen informerade om att eken kommer att beskäras så att inga grenar kan ramla ner men kommer annars att stå kvar för den biologiska mångfalden. Före semestern kommer grenar på marken att tas bort. Kommunen och Byalaget arbetar med att ta fram en skylt som informerar om eken och finansieringen.

11.  Övriga frågor

11. A Moutainbike (MTB) bana

En mindre provbana för MTB kommer att anläggas på Sjöbo kommuns mark strax söder om grusfotbollsplanen i Sövde. En stiftelse för utveckling av MTB betalar anläggningen.

11. B Aktiviteter, Sjöbo kommun

 • Kommunen informerade om de aktiviteter som Sjöbo kommun genomför under året och som är på gång:
 • Cykelväg kommer att anläggas mellan Hemmestorp och Veberöd. Cykelled mellan Sövde och Sjöbo bör komma med i cykelplanen för 2018 – 2029.
 • P-skivor kommer att införas i Sjöbo
 • Aktivitetspark i Malenas park skall vara klar hösten 2018. Detta projekt prioriteras så förändringen av Sjöbo centrum skjuts fram.
 • Kommunen omarbetar cykelvägar och bussleder runt Färsingaskolan.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun och Sövde Byalag har en överenskommelse om att varje år i maj/juni månad träffas för ett samråd. Samrådet skall behandla de aktiviteter som Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar i Sövde by och byns närhet samt uppföljning av föregående års aktiviteter. Mötet skall även ge byalaget en möjlighet att föra fram nya idéer och förslag inför budgetarbetet.

Vill du ha mer information kan du kontakta Johan Norén.