Senaste nytt (2018-04-12)

Sövde Byalag har beslutat att avvakta med detta projekt. Vi prioriterar istället arbetet med reduktionsfiske i sjön och kommer att utvärdera resultatet av detta.

Senaste nytt (1707230)

Miljögruppen kontaktade biolog Lars Leonardsson i ärendet. Han har under ca 40 år följt utvecklingen i Sövdesjön genom sitt arbete som lektor på Lunds Universitet. Den 2014-11-21 gjorde Lars Leonardsson en översiktlig studie av växtligheten i mindre områden i Kyrkvikens inre och yttre vik.

Han fann att det vid båtbryggorna fanns mycket vattenpest och hornsärv och från Prästgården rakt österut mot halvön (Bångnäs) fanns bladvass, smalt bälte av näckros samt kraftig dominans av vattenaloe och hornsärv. På den vassbevuxna udden mellan inre och yttre viken fanns vass, fast rotad i bottnen, inga flytande rotfiltar, samt glesa bestånd av smalkaveldun. I den inre viken fann han kraftig dominans av vattenaloe med inslag av hornsärv så gott som överallt, utom närmast land där det fanns bladvass.

När det gäller själva reduceringen föreslår Lars Leonardsson bl.a. klippning av en ”ränna” från båthamnen ut till gattet. Om man klipper i början av sommaren och i slutet av sommaren, så bedömer han att det kommer hålla några år framåt. Han avråder från att ta bort all växtlighet då en sådan åtgärd kommer göra vattnet grumligt. Vidare framhåller Lars Leonardsson vikten av att vattennivån inte sänks i sjön, ett sådant scenario kommer göra att växtligheten expanderar. Det är vattendjupet som begränsar vassens utbredning.

Kontakt har tagits med lämplig entreprenör avseende klippning.

Länsstyrelsen samt markägaren har gett sitt medgivande. Lämplig finansiering saknas i dagsläget, men vi arbetar på det.

Bakgrund

Synpunkter har kommit in angående att växtligheten i Sövdesjön har ökat. Detta gäller både vass och vattenväxter.

Vill du ha mer information kan du kontakta Lars Olsson.