Senaste nytt (180412)

I februari kom en trädexpert, Mats Niklasson, på besök och borrade ut några borrkärnor ur det döda trädet. Enligt hans beräkningar är trädet ca 150 år gammalt. Med denna information till grund ska nu skylten arbetas fram av Katarina Månsson, Briza Natur. Hon ska ta fram både text och illustrationer. Skylthållemakare Nisse Öberg ska sen se till att skylthållaren kommer på plats. Allt i samarbete med Sjöbo kommun. Vår förhoppning är att många förbipasserande kommer stanna till och ta del av skyltens innehåll, och kanske t.o.m sätta sig ner på bänken vid skylten och njuta av medhavd fika!

Bakgrund

Tidigt i under våren 2017 under en storm brakade några av ekens grenar ner i marken och kommunen hade för avsikt att ta bort hela trädet. Miljögruppen kontaktade kommunen då och en överenskommelse gjordes att trädet skulle få stå kvar, men att det skulle säkras snarast för att inte utgöra en säkerhetsrisk för passerande.

Miljögruppen kom då på idén att låta göra en skylt som berättar om eken, hur viktigt det är med död ved för allt levande omkring, och att eken, trots sitt något stympade utseende, kanske är det viktigaste trädet i hela byn.

För mer information kontakta Annika Håkansson


Senaste nytt (170731)

Sjöbo kommun, Blentarps Församling och Sövde Byalag driver den löpande skötseln av projektet. Sjöbo kommun sköter underhållet på sin mark längs Sövdesjön. Blentarps Församling bidrar med skötsel av området runt kyrkogården samt Ormön. Byalaget ansvarar för skötsel av området längs Skåneleden från Fiskehamnen till sumpskogen.

Bakgrund

Sövde Byalag såg ett behov av att få tillstånd en restaurering och en löpande skötsel av Sövdesjöns strand genom Sövde. Miljögruppen arbetade därför fram en restaureringsplan och en arbetsbeskrivning för områdets skötsel.

Sjöbo kommun ansökte 2005 om statliga bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, NIP. Sövde Byalag tillsammans med Blentarps församling bidrog till finansiering och drev projektet för en restaurering och en löpande skötsel. Projektets restaureringsdel avslutades 2006.

Vill du ha mer information kan du kontakta Johan Norén.


Senaste nytt (2018-04-12)

Sövde Byalag har beslutat att avvakta med detta projekt. Vi prioriterar istället arbetet med reduktionsfiske i sjön och kommer att utvärdera resultatet av detta.

Senaste nytt (1707230)

Miljögruppen kontaktade biolog Lars Leonardsson i ärendet. Han har under ca 40 år följt utvecklingen i Sövdesjön genom sitt arbete som lektor på Lunds Universitet. Den 2014-11-21 gjorde Lars Leonardsson en översiktlig studie av växtligheten i mindre områden i Kyrkvikens inre och yttre vik.

Han fann att det vid båtbryggorna fanns mycket vattenpest och hornsärv och från Prästgården rakt österut mot halvön (Bångnäs) fanns bladvass, smalt bälte av näckros samt kraftig dominans av vattenaloe och hornsärv. På den vassbevuxna udden mellan inre och yttre viken fanns vass, fast rotad i bottnen, inga flytande rotfiltar, samt glesa bestånd av smalkaveldun. I den inre viken fann han kraftig dominans av vattenaloe med inslag av hornsärv så gott som överallt, utom närmast land där det fanns bladvass.

När det gäller själva reduceringen föreslår Lars Leonardsson bl.a. klippning av en ”ränna” från båthamnen ut till gattet. Om man klipper i början av sommaren och i slutet av sommaren, så bedömer han att det kommer hålla några år framåt. Han avråder från att ta bort all växtlighet då en sådan åtgärd kommer göra vattnet grumligt. Vidare framhåller Lars Leonardsson vikten av att vattennivån inte sänks i sjön, ett sådant scenario kommer göra att växtligheten expanderar. Det är vattendjupet som begränsar vassens utbredning.

Kontakt har tagits med lämplig entreprenör avseende klippning.

Länsstyrelsen samt markägaren har gett sitt medgivande. Lämplig finansiering saknas i dagsläget, men vi arbetar på det.

Bakgrund

Synpunkter har kommit in angående att växtligheten i Sövdesjön har ökat. Detta gäller både vass och vattenväxter.

Vill du ha mer information kan du kontakta Lars Olsson.


Senaste nytt (2018-04-12)

Arbetet med vandringsstigar pågår under 2018.

Uppmärkningen kommer att göras enligt O.D. Krooks Donations standard.

Senaste nytt (170512)

Malmö Stad är markägare där delar av vandringsstigarna är planerade och håller i vår på med gallring av skogen. Därför avvaktar vi med att märka upp vandringsstigarna tills detta arbete är avslutat. Uppmärkningen kommer att göras enligt O.D. Krooks Donations standard.

Bakgrund

Byalaget har tagit fram förslag på två vandringsstigar på Salsbjär och i dess närhet. Stigarna finns i stort sett redan. Berörda markägare är positiva till Byalagets förslag. Byalaget vill sätta upp en skylt med ”Spårcentral” på kioskens norra sida.

Vill du ha mer information kan du kontakta Lars Olsson eller Annika Håkansson.


Samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun

Senaste nytt (170731

Senaste samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun hölls 160616.

Agenda:

 1. Allmän skötsel.
 2. Gräsytor. Klippfrekvens t.ex. ytor N och S om infart till Absalons väg.
 3. Skogsbruk mm.
 4. Kommunens planteringar i Sövde.
 5. Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden
 6. GC-led, korsning i Blentarp. Åtgärder, t.ex. hastighetssänkning.
 7. Hastighetsmätning i Sövde, framåt i tiden.
 8. Bord och bänkar vid lekplatsen.
 9. Gång och cykelstig mellan Åmans Backe och Greve Alfreds väg.
 10. Skåneleden: Breddning av bro över Klingavälsån
 11. Skyltar, redovisning.
 12. Belysning vid bastubåten.
 13. Glanshägg Ek vid Fiskehamnen
 14. Övriga frågor.

 

1.  Allmän skötsel

1.A Gräsytor. Klippfrekvens t.ex. ytor N och S om infart till Absalons väg.

Det är inga förändringar av skötsel av kommunens områden i Sövde. Gräsyta N och S om infart till Absalons väg är markerad som Naturmark och har ingen speciell skötsel.

1.B Skogsbruk, mm.

Ingen avverkning kommer att ske på kommunens område under det kommande året. Fokus ligger i år på Blentarp.

1.C Kommunens planteringar i Sövde

Byalaget tackar kommunen för planteringarna av lökväxter som gjorts i Sövde. Ytterligare planteringar kommer att göras efterhand som det finns tillgängliga lökar. Dessutom finns det i budgetförslaget att Sövde skall få mer lökplantering. Vatten- och avloppsenheten har planterat fur längs GC-leden. En överenskommelse fanns med Sövde Skogsby att de skulle ansvara för vattningen. VA-enheten kommer att ta bort de döda plantorna men ingen återplantering kommer att ske.

1.D Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden

Avskjutning av gäss ser kommunen inte som möjlig. Kommunen städar strand, udden och bryggor tre ggr i veckan. Kiosk har också uppdrag att städa men kanske inte efter gässen. Kommunen menar på att problemet är störst innan badsäsongen börjar.

2.  GC-led , korsning i Blentarp. Åtgärder, t.ex. hastighetssänkning

Sjöbo kommun har nyligen haft möte med Trafikverket och har endast fått igenom två projekt under en 10-årsperiod. Sjöbo kommun lyfte behovet av att säkerställa GC-passagen i samband med framtagande av handlingar till gång- och cykelvägen. Exempelvis föreslogs refug, men det ansågs inte vara genomförbart av Trafikverket. Istället blev det bilspärrar samt gatubelysning. Sjöbo kommun har sett ett behov av att säkerställa andra passager också, men Trafikverket är restriktiva med åtgärder och verkar prioritera mer trafikerade vägar där det ger mer ”nytta” för pengarna. Det är Länsstyrelsen som beslutar om lägre hastigheter längs med Trafikverkets vägar men de går i princip alltid på Trafikverkets rekommendationer. Kommunen menar att det inte är lämpligt att bara skylta om till lägre hastighet utan någon annan fysisk åtgärd. Man menar att det ger en falsk trygghet med endast en skylt eller vägmarkering.

3.  Hastighetsmätning i Sövde, framåt i tiden

AB presenterade statistik från mätningarna i januari 2017. Hastigheten är högre än tidigare vilket kan förklaras av att mätaren satt längre åt väster, vid fotbollplanen, denna gång. Kommunen lovar att hastighetsmätare skall sättas upp vid badplatsen i Sövde under sommaren, juni och två månader framåt.

4. Bord och bänkar vid lekplatsen

Bord och bänkar på lekplatsen vid Oskarsgården har blivit slipade och lackade förra sommaren. Sjöbo kommun menar att det inte går att få bort att ytorna på utrustningen ser tråkig ut. Man har samma problem på många platser i kommunen och skall man göra något får det bli en helhetslösning. Betonglösningar är inte så intressanta bl.a. för att de är obekväma och att när de väl börjar vittra sönder går de inte att laga.

5. Gång och cykelstig mellan Åmans Backe och Greve Alfreds väg.

Kommunen informerade om att man kommer att asfaltera stigen under året. Anledningen till att detta inte redan är gjort är en tvist angående upphandlingen av asfaltering i Sjöbo kommun. Arbetet med fibernedläggning i Sövde har gjort hål i asfalten på en del ställen, bl.a. på Fiskarevägen. Sjöbo kommun vill få information om var det finns hål för att kunna informera ledningsägaren.

6. Skåneleden: Breddning av bro över Klingavälsån

Miljögruppen informerade om att breddning av bron över Klingavälsån kommer att ske till hösten. Byalaget ansvarar för arbetet och står för kostnaderna.

7. Skyltar, redovisning.

Skyltar som redovisades:

 1. 5 knops skylt är tillåten eftersom det är Länsstyrelsen som utfärdat denna.
 2. Kommunen och Byalaget är överens om att skylten Camping förbjuden skall bli kvar.
 3. Motorfordon förbjuden har tagits bort.
 4. Parkeringsskylt på Sövdeborgsvägen vid badplatsen skall vara kvar.

8. Belysning vid bastubåten

Sjöbo kommun har lämnat bidrag till belysningen. Denna skall kopplas in där Sövde Info kiosken var placerad tidigare. Kommunen står för el och tar fram ett avtalsförslag. Byalaget tar fram en ritning över kabeldragningen. El-Erik har fått en order om inkoppling och installation av två armaturer.

9. Glanshägg.

Byalaget har haft ett möte med O.D. Krooks Donation och Sövde Skogsby angående glanshäggen. O.D. Krooks Donation har idag ingen lösning på hur glanshäggen skall bekämpas. Kommunen har heller inga planer på åtgärder. Byalaget arbetar vidare med frågan.

10. Ek vid Fiskehamnen.

Kommunen informerade om att eken kommer att beskäras så att inga grenar kan ramla ner men kommer annars att stå kvar för den biologiska mångfalden. Före semestern kommer grenar på marken att tas bort. Kommunen och Byalaget arbetar med att ta fram en skylt som informerar om eken och finansieringen.

11.  Övriga frågor

11. A Moutainbike (MTB) bana

En mindre provbana för MTB kommer att anläggas på Sjöbo kommuns mark strax söder om grusfotbollsplanen i Sövde. En stiftelse för utveckling av MTB betalar anläggningen.

11. B Aktiviteter, Sjöbo kommun

 • Kommunen informerade om de aktiviteter som Sjöbo kommun genomför under året och som är på gång:
 • Cykelväg kommer att anläggas mellan Hemmestorp och Veberöd. Cykelled mellan Sövde och Sjöbo bör komma med i cykelplanen för 2018 – 2029.
 • P-skivor kommer att införas i Sjöbo
 • Aktivitetspark i Malenas park skall vara klar hösten 2018. Detta projekt prioriteras så förändringen av Sjöbo centrum skjuts fram.
 • Kommunen omarbetar cykelvägar och bussleder runt Färsingaskolan.

Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun och Sövde Byalag har en överenskommelse om att varje år i maj/juni månad träffas för ett samråd. Samrådet skall behandla de aktiviteter som Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar i Sövde by och byns närhet samt uppföljning av föregående års aktiviteter. Mötet skall även ge byalaget en möjlighet att föra fram nya idéer och förslag inför budgetarbetet.

Vill du ha mer information kan du kontakta Johan Norén.