Samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun

Senaste nytt (190610)

Senaste samråd med Teknik- och fastighetsförvaltningen och enheten för Kultur-, turism- och fritid, Sjöbo kommun hölls 180605.

1.  Allmän skötsel

1.A Gräsytor. Klippfrekvens.

Skötsel av kommunens grönområden i Sövde har nu förändrats något. Ängen ner mot fiskehamnen är rubricerad som ”G3” och kommer klippas endast 3 ggr per säsong. Övriga ytor, rubriceras som ”G1” och klipps ca var 10:e dag. Det diskuterades huruvida Sövde byalag själv kan klippa grönytor, för detta krävs skötselavtal, och de ska inte vara personliga utan vara utställda på Sövde byalag. Sövde byalag kommer kontakta AB angående skötselavtal.

När vi tittade över kommunens gräsytor på kartan under mötet framkom att en yta bakom fastigheterna på Lille Mats väg var markerad röd, som betyder arrendator. CW ska ta reda på vem arrendatorn är och återkomma med besked.

På frågan om mer lökplanteringar i Sövde by svarade ED att det kommer att bli, för Sövde står på tur i kommunen, men beror på tillgång och resurser. Sövde byalag vill gärna ha fler lökplanteringar.

1.B Skogsbruk, mm.

Ingen avverkning kommer att ske på kommunens område under det kommande året. Kommunen har säkrat träd i skogen i östra delen av byn, och konstaterat att skogen nu är i bra skick. Ny skogsvårdsplan kommer tas fram under 2019.

1.C Gäss, städning på badstranden och bryggor. Udden.

Kommunen städar stranden och udden tre ggr i veckan. Bryggorna har daglig tillsyn under säsong. Byalaget anser att något mer drastiskt behövs göras för stranden då fåglarna skitar ner både bryggor och strand. Mötet kom fram till att ärendet kan räknas som en olägenhet och därför bör byalaget lämna in klagomål till miljö och hälsa.

Det kom på tal att Sövde Byalag och Friluftsfrämjandet gemensamt har en städdag på våren varje år, även för det krävs skötselavtal. Byalaget kontaktar SL i detta.

2.  Kiosken

Byalaget är väldigt positivt till nya kioskfolket och har överlämnat en gåva inför öppningen. SL berättade att utöver den nya avgiften gäller samma regler som tidigare. D.v.s. minimiöppettid mellan 11 och 17, samt att hålla ordning och städa stranden dagligen.

Byalaget beviljades sätta upp skylten ”Spårcentral”, som har suttit på kioskens baksida, på en skylthållare intill Naturcentrumskyltarna bakom kiosken mot parkeringen.

3.  LONA-projektet, Sövdes norra strand.

LONA-projektet, Restaurering av Sövdesjöns norra strand, drevs av Sövde byalag, Sjöbo kommun och Sövde Kyrkliga Samfällighet, mellan 2005 och 2009, se bilagor. Skötseln har fortsatt efter avslutat projekt, dock har en liten del av den norra stranden inte följts upp.

På byalagets årsmöte i år lämnades en motion in om att åtgärda den delen av norra stranden som inte skötts efter röjningen när projektet var aktivt. Miljögruppen har startat en dialog med Sövde Kyrkliga Samfällighet om åtgärder. En entreprenör har kontaktats för att få en prisbild av röjningen. Eva Osterman Nielsen har gett klartecken från kommunens sida. Fortsättning följer.

4. Salsbjer Sövde IP

Kommunen har lagt idrottsplatsen i ”malpåse” och har ännu inte kommit fram till en lösning på hur området ska användas. Sövde Byalag har stort intresse i idrottsplatsen och vill gärna hjälpa till med att hitta lösningar. Sövde Byalag kommer att författa en skrivelse till Tekniska nämnden för att framföra önskningar och synpunkter.

JA välkomnar ideér och önskningar till sin idébank gällande idrottsplatsen. Det är en attraktiv plats för entreprenörer av olika slag, och det är flera som visat intresse.

Gräsplanerna rubriceras som ”G1” och kommer klippas ca var 10:e dag.

5. Skåneleden

Eltråd vid Sövde hamn för att mota vildsvinens väg in i byn.
Sövde Byalag kommer bekosta en eltråd bortanför Sövde hamn i riktning mot Saxeröd. Strömmen till tråden kommer hämtas i boden med halmtak (Kerstin Borgström står för elen), tråden kommer vara strömförande endast nattetid. Skyltar kommer tala om vad som gäller med eltråden. En stätta/färist kommer byggas så att vandrare lätt kan passera. NÖ skickar över ritningen till SL för granskning. SL kontaktar Skåneledsansvarig i ärendet.

Projekt göra stigen till grillplatsen tillgänglig.
Miljögruppen i Sövde byalag har påbörjat ett projekt gällande tillgängliggöra stig till den sedan tidigare tillgängliga grillplatsen vid Klingavälsåns mynning. Markägaren är kontaktad genom Stiftelsen Skånska Landskap. Projektet kan påbörjas tidigast nästa år.

6. Reduktionsfisket i Sövdesjön

Projektet är så här långt mycket lyckat. 65 ton vitfisk är upplockat (har gått som biomassa) hittills, men det finns pengar kvar i projektet så ytterligare vitfisk kommer plockas upp till hösten när temperaturen är rätt. Siktdjupet mäts kontinuerligt, både vid bastubåtsbryggan och ute på det djupa. Den senaste mätningen visade ett siktdjup på 2 m drygt. Miljögruppen i Sövde Byalag kommer att följa upp projektet.

7. Övrigt

SL nämnde att kommunen byggt en ny bro vid Ålanäbbet, entrén till Snogeholms Strövområde från öster, på Skåneleden.

NÖ tog upp frågan om plats för utryckningsfordon till Sövde badplats. Om det är en riktigt bra baddag med mycket folk är parkeringsplatserna fullbelagda och det kan vara mycket svårt för utryckningsfordon att ta sig fram. NÖ föreslog att skärma av ”glipan i vassen/alträden” vid idrottsplatsens parkering för att säkra framkomst vid olycka.

AB tog upp att en medborgare föreslagit avskärmad parkering för bilar med båtsläp nere vid bastubåtsbryggan. Mötet föreslog istället att rekommendera båtisättare att använda Sövde hamn.


Bakgrund

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Sjöbo kommun och Sövde Byalag har en överenskommelse om att varje år i maj/juni månad träffas för ett samråd. Samrådet skall behandla de aktiviteter som Teknik- och fastighetsförvaltningen planerar i Sövde by och byns närhet samt uppföljning av föregående års aktiviteter. Mötet skall även ge byalaget en möjlighet att föra fram nya idéer och förslag inför budgetarbetet.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.

Senaste nytt (190907)

Sjöbo kommun, Blentarps Församling och Sövde Byalag driver den löpande skötseln av projektet. Sjöbo kommun sköter underhållet på sin mark längs Sövdesjön. Blentarps Församling bidrar med skötsel av området runt kyrkogården samt Ormön. Byalaget ansvarar för skötsel av området längs Skåneleden från Fiskehamnen till sumpskogen.

Nu har det dock uppmärksammats att sträckan från Sövde hamn till kyrkogården inte underhållits sedan projektet avslutades. Byalaget har fått in en motion på årsmötet som föreslog fortsatta åtgärder längs Sövdesjöns norra strand. Miljögruppen undersöker nu möjligheterna med en fortsättning av projektet.

Bakgrund

Sövde Byalag såg ett behov av att få tillstånd en restaurering och en löpande skötsel av Sövdesjöns strand genom Sövde. Miljögruppen arbetade därför fram en restaureringsplan och en arbetsbeskrivning för områdets skötsel.

Sjöbo kommun ansökte 2005 om statliga bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, NIP. Sövde Byalag tillsammans med Blentarps församling bidrog till finansiering och drev projektet för en restaurering och en löpande skötsel. Projektets restaureringsdel avslutades 2006.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.

 Nu har temperaturen i Sövdesjön blivit kallt nog för att starta upp projektet.

Klara Vatten som ska utföra reduktionsfisket kommer ha till sin hjälp en stor dubbelflotte som de lagt i vid bastubåtsbryggan. De kommer påbörja fisket i mitten på oktober. Fisket kommer ske genom att dra not på det djupaste området i sjön. När de sen väl är här så kommer flottarna att ligga kvar ute i sjön under de dagar de fiskar. De beräknar 15-20 dagar totalt, men kommer alternera mellan flera olika sjöar i Skåne och Småland under hösten och vintern.


Reduktionsfiske i Sövdesjön motverkar algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön genom s k reduktionsfiske.


Syftet med reduktionsfisket är att minska bestånden av vitfisk, så som brax och mört, då dessa rör runt i bottensedimenten och därmed frigör de näringsämnen som finns där vilket ger mer algblomning samt äter upp djurplankton som ska äta växtplankton. På så vis förbättras vattenkvaliteten i sjön, med klarare vatten ges rovfiskar bättre förutsättningar att jaga vitfisk och ett livskraftigt bestånd av rovfiskar, så som gädda, gös och abborre, är därför avgörande för att hålla beståndet av vitfisk på lagom nivå. De rovfiskar som tas upp i samband med reduktionsfisket släpps tillbaka. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärde

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Det genomfördes ett lyckat provfiske under hösten 2017, resultaten från detta har sedan använts för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de effekter som vi strävar efter. Informationen har legat till grund för den ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder) som gjorts och beviljats. Det fullskaliga fisket planeras att påbörjas i vårvinter 2019.

Reduktionsfiske används numera allmänt för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar och syftar till att återställa balansen mellan de olika funktionella grupperna i sjön (växtplankton, djurplankton, vitfisk och rovfisk) så som den var innan den kraftiga ökningen av näringsämnen i samband med den ökade tillgången på näringsämnen i samhället.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Gustaf Tynelius.


 

Miljögruppen ser på möjligheten att tillgängliggöra stigen från vägen ner till grillplatsen så fler kan utnyttja grillplatsen. Vi har tagit kontakt med markägaren som ställer sig positiv till idén, men kan isf tidigast påbörjas våren 2020.

Vill du ha mer information kan du kontakta Annika Håkansson.