Nu har temperaturen i Sövdesjön blivit kallt nog för att starta upp projektet.

Klara Vatten som ska utföra reduktionsfisket kommer ha till sin hjälp en stor dubbelflotte som de lagt i vid bastubåtsbryggan. De kommer påbörja fisket i mitten på oktober. Fisket kommer ske genom att dra not på det djupaste området i sjön. När de sen väl är här så kommer flottarna att ligga kvar ute i sjön under de dagar de fiskar. De beräknar 15-20 dagar totalt, men kommer alternera mellan flera olika sjöar i Skåne och Småland under hösten och vintern.


Reduktionsfiske i Sövdesjön motverkar algblomning

Kävlingeåns vattenråd har initierat ett projekt som går ut på att förbättra vattenkvaliteten i Sövdesjön genom s k reduktionsfiske.


Syftet med reduktionsfisket är att minska bestånden av vitfisk, så som brax och mört, då dessa rör runt i bottensedimenten och därmed frigör de näringsämnen som finns där vilket ger mer algblomning samt äter upp djurplankton som ska äta växtplankton. På så vis förbättras vattenkvaliteten i sjön, med klarare vatten ges rovfiskar bättre förutsättningar att jaga vitfisk och ett livskraftigt bestånd av rovfiskar, så som gädda, gös och abborre, är därför avgörande för att hålla beståndet av vitfisk på lagom nivå. De rovfiskar som tas upp i samband med reduktionsfisket släpps tillbaka. I en näringsrik sjö som Sövdesjön med återkommande algblomningar och dåligt siktdjup samt bristande vattenkvalitet krävs drastiska åtgärde

Målen med projektet är att

  • vattnet ska bli klarare
  • det ska bli färre algblomningar
  • fisket ska bli bättre

Det genomfördes ett lyckat provfiske under hösten 2017, resultaten från detta har sedan använts för att uppskatta omfattningen av den insats som krävs för att uppnå de effekter som vi strävar efter. Informationen har legat till grund för den ansökan till Länsstyrelsen om s k LOVA-stöd (Lokala vattenvårdsåtgärder) som gjorts och beviljats. Det fullskaliga fisket planeras att påbörjas i vårvinter 2019.

Reduktionsfiske används numera allmänt för att förbättra vattenkvaliteten i övergödda sjöar och syftar till att återställa balansen mellan de olika funktionella grupperna i sjön (växtplankton, djurplankton, vitfisk och rovfisk) så som den var innan den kraftiga ökningen av näringsämnen i samband med den ökade tillgången på näringsämnen i samhället.

Utförare av reduktionsfisket är företaget KlaraVatten, se länk; www.klaravatten.se i samarbete med Kävlingeåns vattenråd, se länk; www.kavlingean.se.

Miljögruppens kontakt i ärendet är Gustaf Tynelius.